Výpočet exekuce 2024

Kalkulačka exekuce 2024,
zjistěte, kolik vám zůstane!

Od 1. ledna 2024 dojde k poklesu částky normativních nákladů na bydlení v rámci výpočtu nezabavitelné částky mzdy, způsobeného koncem jejich mimořádného navýšení. Životní minimum zůstává stejné jako v roce 2023. Tato změna povede ke snížení základní nezabavitelné částky na dlužníka, částek na manžela/ku a částek na vyživované osoby.

Výpočet exekučních srážek ze mzdy - kalkulačka

Použití kalkulačky pro výpočet nezabavitelné částky z platu pro rok 2024 je snadné. Pro zjištění výše exekučních srážek ze mzdy stačí zadat čistou mzdu a další nezbytné informace: zda má dlužník manžela/manželku, počet vyživovaných osob, a zda se exekuce týká přednostní nebo nepřednostní pohledávky.

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Jak probíhá exekuce ze mzdy?

Exekuční srážky ze mzdy jsou nejčastějším způsobem, který exekutor použije při vymáhání dluhu. Tato forma exekuce je založena na přikázání části mzdy a jiných příjmů povinného – dlužníka. Exekuční srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel nebo jiná osoba vyplácející mzdu.

Mzda zahrnuje veškeré finanční prostředky, které dlužník v průběhu exekuce dostává od svého zaměstnavatele. Pokud má dlužník více zaměstnání, všechny jeho příjmy jsou předmětem srážek. Exekuční srážky neovlivňují pouze mzdu. Existují i jiné typy příjmů, ze kterých mohou být prováděny srážky, jak je stanoveno v § 299 občanského soudního řádu.

Výpočet exekuce na plat

Stanovení výše exekuční srážky je založeno na čistém příjmu dlužníka. Nejdříve se určí minimální částka, která nemůže být exekutorem zabavena - základní nezabavitelný příjem dlužníka, ke kterému se připočítá částka za každou osobu na dlužníkově výživě. Z čisté mzdy se pak odečte celkový nezabavitelný příjem, čímž získáme takzvaný zbytek čisté mzdy.

Pokud je zbývající čistý příjem menší než 28 585,50 Kč, je rozdělen do třetin. Při exekuci za nepřednostní pohledávky vám bude stržena jedna třetina z tohoto zbývajícího příjmu, zatímco dvě třetiny vám zůstanou. Při exekuci za přednostní pohledávky vám bude strženy dvě třetiny z tohoto zbývajícího příjmu, ale jedna třetina vám musí zůstat.

Pokud je zbývající čistý příjem větší než 28 585,50 Kč, část nad touto hranicí bude zabavena v plné výši. Třetiny se pak stanoví z částky 28 585,50 Kč, a to stejným způsobem jako výše.

V případě více příjmů se srážky vypočítají z jejich celkové sumy. Do výpočtu nezabavitelné částky jsou započítány i vyživované osoby v domácnosti dlužníka – manžel/ka, a to i v případě, kdy mají svůj vlastní příjem a také nezaopatřené děti.

Pro jednoduchý výpočet exekuce v roce 2024 můžete využít kalkulačku viz výše.

Nezabavitelná částka 2024

Část mzdy, kterou exekutor nemůže zabavit, je vypočítána na základě dvou kritérií: životního minima osoby a standardních nákladů na bydlení. Tuto sumu nelze v průběhu exekuce z dlužníkova platu strhnout.

Nezabavitelná částka na osobu dlužníka = 12 705 Kč

Nezabavitelná částka na manžela/ku = 3 176 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (nezaopatřené a studující děti) = 3 176 Kč

Částka, nad kterou se srazí vše = 28 585,5 Kč

Řešení dluhů a exekucí

Pokud čelíte exekuci na vaší nemovitosti, zvažte možnost zpětného výkupu. Toto řešení nejenže pokryje vaše dluhy, ale také vám poskytne šanci na zachování domova s následnou možností jeho odkupu zpět do vašeho vlastnictví.

Chci nezávaznou nabídku
Co znamená předností a nepředností pohledávka

Co znamená předností a nepředností pohledávka

Přednostní a nepřednostní pohledávky se liší v tom, jakou mají prioritu při vyrovnávání dluhů. Přednostní pohledávky jsou takové, které mají absolutní prioritu stanovenou zákonem. Patří sem například dluhy spojené s výživným, dluhy na daních, dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, náhrady škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem a další.

Tyto pohledávky mají přednost před všemi ostatními a jsou pečlivě upraveny v zákoně (č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, § 279, odst. 2).

Naopak nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní dluhy, které nejsou výslovně uvedeny v zákoně jako přednostní. Sem patří neuhrazené faktury za služby, jako je voda, elektřina, plyn, mobilní služby, internet, televize, dlužné nájemné, splátky hypotéky a další půjčky, nebo pokuty za porušení pravidel v hromadné dopravě a podobně. Tyto pohledávky mají nižší prioritu při uspokojování dlužníkových závazků a jsou vyrovnávány až po splnění přednostních pohledávek.

Jaké příjmy může exekutor postihnout v rámci exekučního řízení

Jaké příjmy podléhají exekuci?

Kromě klasické mzdy exekutor postihne tyto další příjmy - Odměny z dohod týkajících se pracovní činnosti a provádění práce, penze (kromě částky určené na krytí nákladů spojených s pobytem v sociálních zařízeních a výši kapesného v těchto zařízeních), finanční podpora při nezaměstnanosti a rekvalifikaci, nemocenské dávky, finanční podpora pro matky na mateřské dovolené, stipendia, odstupné po ukončení pracovního poměru, bonusy za věrnost v zaměstnání, státní sociální podpory a péče o pěstounské děti, které nejsou vypláceny jako jednorázové platby, odměny za službu nebo pohotovost v práci, odměny pro členy zastupitelstev místních správních celků, příspěvky na služební léta pro vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů, náhrady za mzdu nebo plat (s výjimkou náhrad nákladů spojených s výkonem práce, například při služebních cestách) a různé příplatky k důchodu.

Prodej domu a bytu bez realitky

Prodejte okamžitě i zadluženou nemovitost, peníze máte ihned po podpisu smlouvy a vyplacení případných dluhů a exekucí.

Chci více informací
Výpočet a způsob provedení exekuce a splacení dluhů

Výpočet a způsob provedení exekuce a splacení dluhů

Pohledávky s prioritou jsou přednostně spláceny z prostředků, které tvoří druhou třetinu příjmu, případně s přidáním části čisté mzdy nad částkou 28 585,50 Kč. Pokud tato částka nestačí k úplnému uhrazení prioritních pohledávek, jsou tyto pohledávky hrazeny z první třetiny příjmu společně s ostatními nepřednostními pohledávkami.

Pokud druhá třetina příjmu pokryje všechny prioritní pohledávky, pak plně zabavitelná část čisté mzdy nad 28 585,50 Kč je připočtena k první třetině a použita na splacení nepřednostních pohledávek. Ostatní, nepřednostní pohledávky mohou být uspokojeny pouze z první třetiny příjmu a plně zabavitelné části čisté mzdy.

TIP

Řešení exekucí pomocí zpětného výkupu nemovitostí

Souběh exekucí: Jak se stanovuje pořadí pro uspokojení pohledávek?

Souběh exekucí: Jak se stanovuje pořadí pro uspokojení pohledávek?

Když se provádějí srážky ze mzdy pro více pohledávek, určení jejich pořadí závisí na dni, kdy byl zaměstnavateli doručen exekuční příkaz. Pokud zaměstnavateli dorazila více rozhodnutí exekuce ve stejný den, všechny tyto pohledávky mají stejné pořadí. Pokud částka, která má být použita k uspokojení těchto pohledávek, není dostatečná, probíhá jejich poměrné uspokojení.

Pokud jde o přednostní pohledávky, tedy srážky z druhé třetiny zbývající čisté mzdy, mají vždy absolutní prioritu pohledávky výživného, označované také jako "superpřednostní". Ostatní přednostní pohledávky jsou uspokojovány až poté.

TIP

Okamžitý výkup nemovitostí bez realitky