Dražba nemovitosti - jak probíhá a jak se da řešit

Nepropásněte šanci zachránit svou nemovitost před dražbou

V dnešní době se mnoho lidí ocitá v situaci, kdy doslova bojují s dluhy, které mohou vést k exekuci a nucenému prodeji jejich nemovitosti v dražbě. Představa ztráty domova, plného vzpomínek a momentů, je velmi bolestivá a může vyvolávat silné emoce a pocit beznaděje. Nicméně, je důležité vědět, že i v těchto těžkých chvílích existují možnosti, jak takovou situaci řešit.

Exekuce nemovitosti je krůčkem k dražbě

V momentě, kdy se dluhy vyšplhají na úroveň, kdy je již nelze zvládnout, může být exekuce nemovitosti zahájena jako zákonný způsob jejich vymožení. K takovému opatření dochází, až když jsou vyčerpány všechny ostatní možnosti – exekuce na plat a účet apod.

Ačkoliv exekuce nemovitosti přímo ohrožuje váš domov, je důležité si uvědomit, že k exekučnímu řízení nedojde přes noc a že máte stále čas a možnosti, jak situaci řešit. Důležité je pochopit, jaké kroky můžete učinit, abyste našli řešení, ještě předtím, než dojde k dražbě vaší nemovitosti.

Co je dražba

Dražba je veřejné jednání, při kterém se veřejně nabízí majetek k prodeji s cílem převést vlastnické (nebo jiné právo) draženého majetku na nového majitele. Dražba nemovitosti se může konat na základě žádosti navrhovatele, kterým může být v případě dobrovolné dražby sám vlastník nemovitosti nebo v případě nedobrovolné dražby věřitel požadující prodej majetku k uspokojení svých pohledávek. Dražený majetek, kterým mohou být nemovité i movité věci nebo majetková práva, jako jsou pohledávky, získá ten, kdo nabídne v dražbě nejvyšší cenu.

Příprava dražby

Dražbu zahajuje dražebník, který je odpovědný za celou organizaci a zákonný průběh dražby. Dražebník musí mít patřičnou licenci pro provádění dražeb a pojištění proti škodám vzniklým při vykonávání své činnosti. V případě prodeje majetku patřícího státu nebo místní samosprávě může dražbu organizovat i příslušný státní úřad nebo samosprávný celek.

Navrhovatelem nedobrovolné dražby bývá obvykle věřitel, jehož pohledávky jsou zajištěny například zástavním právem – např. banky u hypotečních úvěrů apod. U dražby dobrovolné je to většinou majitel nemovitosti, případně správce konkurzní podstaty či likvidátor.

Kdo může být účastníkem veřejné dražby

Účastníkem veřejné dražby se může stát každý, kdo se fyzicky dostaví na místo konání dražby nebo se zapojí prostřednictvím internetu na předem určené webové adrese. Tato osoba musí mít zájem o účast v dražbě s cílem podávat nabídky. Kromě toho je nutné, aby splňovala všechny požadavky a podmínky, které jsou specifikovány v zákoně o veřejných dražbách.

Dražby se nemůže zůčastnit...

  • osoba, která nesložila dražební jistotu, je-li požadována
  • osoba, která zmařila předchozí dražbu a chce se účastnit dražby opakované
  • osoba, která je manželem povinného (dlužníka)
  • osoba, na jejiž majetek byl vyhlášen konkurs
  • osoba, které byl zamítnut insolvenční návrh z důvodu, že její majetek nepostačuje k pokrytí nákladů na insolvenční řízení
  • dražebník a nikdo z jeho statutárního orgánu, zaměstnanci, licitátor, správce konkursní podstaty, likvidátor, nucený správce ani dočasný správce (v těchto případech ani osoby blízké)

Co je dražební vyhláška?

Představte si dražební vyhlášku jako oficiální pozvánku na dražbu. Je to dokument, který vydává dražitel nebo soudní exekutor. Uvádí, kde a kdy se dražba koná, co přesně se bude dražit (ať už je to dům, byt, nebo třeba auto), nejnižší možné podání a minimální příhoz. Taky zde najdete seznam všech pravidel dražby a součástí dražby nemovitosti bývá i odhad nemovitosti, který určuje nejen hodnotu dražené nemovitosti, ale i možná břemena nebo jiná omezení.

Výkup nemovitostí – řešení, které dává smysl

Efektivní cestou, jak se dostat z finančních problémů je možnost využít výkup nemovitostí s možností bydlení v nájmu. Jednou ze společností, která nabízí tuto službu je společnost Leaseback a.s., která poskytuje rychlé a komplexní řešení tím, že přímo od vás odkoupí nemovitost a okamžitě vám zaplatí dluhy.

A co více, i po prodeji můžete ve své nemovitosti zůstat bydlet jako nájemník s možností budoucího zpětného odkupu! To znamená, že i přes těžké finanční období můžete zachovat střechu nad hlavou a získat čas na stabilizaci vaší situace. Výkup nemovitostí za hotové vám nabídne nejen okamžitou úhradu všech dluhů, ale také praktické řešení pro ty, kteří se zdáli být v beznadějné situaci.

Dražební jistota – klíč k účasti na dražbě

Účast na dražbě vyžaduje složení tzv. dražební jistoty. Detaily o její výši a lhůtě pro platbu najdete v dražební vyhlášce. Zákon stanoví, že tato částka nesmí překročit 30 % z nejnižšího podání. Dražební jistota nemusí být nutně v hotovosti; přijatelná je i bankovní záruka. Účastníkům, kteří nedosáhnou úspěchu v dražbě, musí dražitel dražební jistotu vrátit bez zbytečného odkladu. Dražební jistota složená vydražitelem se mu započítává do ceny dosaženou vydražením.

Průběh dražby

Dražba začíná, když dražitelé předkládají své nabídky. Základní pravidlo stanoví, že nejnižší možná nabídka musí dosáhnout alespoň dvou třetin odhadní ceny nemovitosti, kterou určil znalec v oboru nemovitostí. Každá nová nabídka musí být vyšší než ta předchozí, minimálně o stanovenou minimální částku příhozu.

Dražba pokračuje, dokud účastníci předkládají své nabídky. Po uplynutí stanoveného času pro podávání nabídek dražba končí. Vyhlášení vítěze, neboli příklep, je pak zaznamenáno v usnesení, které je uveřejněno na oficiálním portálu dražby. Vydražitel obdrží usnesení také poštou.

Ironií je, že právě po dražbě nastává období největší nejistoty. Do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu může kdokoli navrhnout exekutorovi, že chce nemovitost získat za částku vyšší alespoň o čtvrtinu než finální nabídka. Tento krok se nazývá předražek.

Stanovená lhůta pro zaplacení ceny

Vydražitel musí vydraženou částku uhradit v určeném termínu. V případě dobrovolné dražby, pokud cena není vyšší než 200 tisíc korun, je nutná okamžitá platba po skončení dražby. Činí-li vydražená částka u dobrovolné dražby více než 500 tisíc korun, má vydražitel tři měsíce na úhradu od okamžiku ukončení dražby. U nedobrovolné dražby je stanovena desetidenní lhůta pro úhradu, pokud dosažená cena nepřesáhne pět milionů korun.

Náklady exekuce a dražby nemovitosti

Náklady exekučního řízení a dražby zahrnují poplatky za právní služby, odměny exekutorům, náklady exekučního řízení, a náklady spojené s organizací dražby. Tyto náklady výrazně snižují konečný výtěžek z prodeje nemovitosti. Je důležité si uvědomit, že celková částka získaná z dražby se nejprve použije k pokrytí těchto nákladů, a až poté k uhrazení dlužné částky věřitelům. Je běžné, že dlužník přijde o svou nemovitost v dražbě, ale i přesto zůstane zadlužený, a jeho dluhy se dále vymáhají, například prostřednictvím exekučních srážek ze mzdy.

Okamžitý prodej bez realitky


Nabízíme možnost okamžitého výkupu vaší nemovitosti bez nutnosti spolupracovat s realitkou. Získejte rychlý prodej, férovou cenu a vyhněte se zbytečným poplatkům. Kontaktujte nás a prodejte svůj dům či byt snadno a bez starostí.

Prodej bez realitky

Okamžitý výkup nemovitostí

Výkup s nájemním bydlením

Umožníme vám prodat váš dům nebo byt a zároveň si užívat pohodlí vašeho domova bez nutnosti stěhování díky naší nabídce odkupu s možností následného nájmu. Prodejte nyní a zůstaňte v nemovitosti nadále bydlet.

  • Řešíme dluhy a exekuce
  • Peníze máte do 2 dnů!
  • Neplatíte provizi RK
  • V bytě či domě nadále bydlíte

Často kladené dotazy (FAQ)

V této sekci najdete časté odpovědi na nejčastěji dotazy ohledně dražeb.

Předmětem dražby rozumíme majetek, který je nabízen v dražbě věcí movitých či nemovitých. V rámci dražby nemovitostí je předmětem dražby buď konkrétní nemovitost (rodinný dům, vila, rekreační chalupa, chata, pozemek apod.), anebo celý soubor nemovitostí.

Navrhovatel v dražbě je ta osoba nebo společnost, která se rozhodne prodat movitý nebo nemovitý majetek v dražbě. U dobrovolné dražby je navrhovatelem většinou majitel movité či nemovité věci. U nedobrovolné dražby je to často soudní exekutor, insolvenční správce apod.

Jako vydražitele označujeme tu fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci dražebního jednání nabídne nejvyšší cenu a tu zaplatí v rámci stanovené lhůty. Dražba je definována jako veřejná soutěž, která je řízena pevným souborem pravidel a zajišťuje vysokou úroveň transparentnosti, aby byly zaručeny spravedlivé podmínky pro všechny účastníky.

Dražebník je osoba nebo společnost, která organizuje a provádí dražbu, tedy veřejnou aukci majetku. Je to ten, kdo řídí průběh dražby, vyhlašuje položky k prodeji, přijímá nabídky od účastníků a uděluje příklep nejvyšší nabídce. Dražebník zajišťuje, aby byla dražba provedena v souladu s příslušnými právními normami a pravidly, a zároveň dbá na to, aby celý proces byl transparentní a spravedlivý pro všechny zúčastněné strany. Samotná příprava a průběh dražby se pak řídí zákonem č. 26/2000 Sb. v platném znění.

Dobrovolná dražba se koná, když vlastník majetku se rozhodne svůj majetek prodat prostřednictvím dražby z vlastní iniciativy, tedy dobrovolně. Může to být z jakéhokoli důvodu, například s cílem získat finanční prostředky nebo proto, že považuje dražbu za nejefektivnější způsob prodeje.

Nedobrovolná dražba, na druhé straně, je vyvolána vnějšími okolnostmi, kdy vlastník je nucen prodat svůj majetek. Typickými příklady jsou exekuce nebo bankroty, kde dražba slouží k vyrovnání dluhů majitele majetku. V tomto případě vlastník nemá volbu, zda svůj majetek prodat nebo ne.

Opakovaná dražba je dražba, která se koná, pokud v prvním kole dražby nedošlo k prodeji nabízeného majetku, buď protože nebyly předloženy žádné nabídky, nebo nabídky nedosáhly minimální akceptovatelné ceny. V opakované dražbě může být často nastavena nižší vyvolávací cena než v původní dražbě, což má za cíl přilákat více zájemců o koupi a zvýšit šanci na úspěšný prodej. Opakováním dražby se umožňuje, aby majetek, který se nepodařilo prodat v prvním kole, byl znovu nabídnut k prodeji, často za podmínek, které jsou výhodnější pro potenciální kupce.